Private Time OÜ (edaspidi Private Time) pakub majutust Läänemaal, Telise külas, Greenback kinnistul.

Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad külalise ja Private Time vahel, Private Time-i teenuste pakkumisel ning online broneeringuid tehes. Tingimused kajastavad kõiki broneerimise ja majutamisega seotud protsesse. Tingimustes kajastamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest.
Broneeringu tegemisega kinnitab külaline, et on tutvunud ja aktsepteerinud käesolevaid Tingimusi, mis on saadaval Private Time-i kodulehel.

1. SISSEJUHATUS

1. Private Time majutust saavad broneerida 18-aastased ja vanemad, õigus-ja teovõimelised füüsilised isikud ja juriidilised isikud. Private Time-il on õigus broneering tühistada, kui selgub, et broneeringu teinud külaline ei vasta Tingimustes toodud nõuetele.

2. Külaline nõustub Tingimustega broneeringut tehes, ilma vastava nõusolekuta ei ole võimalik maja broneerida.

3. Pakutava maja hinnad ja saadaolevad kuupäevad on näidatud broneerimisprotsessis broneeringut tehes.

4. Külalise jaoks siduv Tingimuste versioon on see, mis kehtis broneeringut tehes ning oli avaldatud Private Time-i veebilehel.

2. BRONEERINGUD

1. Külaline teeb broneeringu Private Time-i veebilehel või Private Time-i teenuseid vahendava teenusepakkuja veebilehel, valides soovitud majutusteenuse.

2. Külaline kinnitab, et ta on teadlik olemasolevate teenuste olemusest, eesmärgist ja broneerimisviisidest ning on saanud vajalikku ja/või täiendavat teavet, mis on vajalik broneeringu tegemiseks.

3. Veebilehel saab külaline broneerida maja isiklikuks otstarbeks ja seda kuni kahele inimesele.

4. Külaline kinnitab, et on tutvunud valitud teenustega ning nende sobivusega külalise vajadustele.

5. Broneering loetakse külalise poolt esitatuks broneerimisprotsessi lõpus.

6. Külalised saavad broneeringuid teha kasutades veebivormi www.privatetime.ee kodulehel või läbi Private Time-i teenuseid vahendava teenusepakkuja.

7. Broneering loetakse kinnitatuks pärast seda, kui külalisele on Private Time-ilt laekunud broneeringu kinnitus.

8. Enne broneeringut peavad külalised täitma broneerimisvormi kõik nõutud väljad.

9. Külaline kinnitab esitatud andmete õigsust ja korrektsust.

3. BRONEERINGU KINNITAMINE

1. Private Time kinnitab broneeringu, saates külalise poolt esitatud e-maili aadressile broneeringukinnituse.

2. Broneeringukinnitus kajastab tellitud teenuseid, hindasid, broneeringu tegemise kuupäeva, majutuse kontaktandmeid.

4. TÜHISTAMINE JA MUUDATUSED BRONEERINGUTES

1. Broneeringut on võimalik tühistada 14 päeva enne saabumise kuupäeva, saates sellekohase teate Private Time-i e-posti aadressile info@privatetime.ee. Sellisel juhul tagastab Private Time ettemakstud summa täies ulatuses 7 päeva jooksul alates Kliendilt saadud tühistamisteate kättesaamisest. Pangamakse tagastatakse  samale kontole, millelt broneeringusumma laekus. Tühistades broneeringu kuni 14 päeva enne saabumise kuupäeva, tagastab Private Time saadud ettemaksust 100% Lühema etteteatamise korral ettemaksu ei tagastata.

2. Broneeringu muutmine ja raha tagastamine. Broneeringu muutmiseks tuleb Private Time-i e-posti aadressile info@privatetime.ee saata sellekohane teade. Broneeringut on võimalik muuta kuni 14 päeva enne saabumise kuupäeva. Sellest hilisem broneeringu muutmine on kehtetu ja ettemaksu ei tagastata. Broneeringu muutmisel tuleb arvestada, et muutunud võivad olla nii maja hind kui Kliendile sobiva maja saadavus. Tasuta on broneeringut võimalik muuta 14 päeva enne saabumise kuupäeva.

3. Kui külaline tühistab peatumise ajal oma broneeringu enne peatumise lõppu, siis raha ei tagastata.

4. Private Time ei võta deposiiti, kuid jätab omale õiguse kahjustatud maja või lõhutud asjade puhul nõuda külastajalt tasu kompensatsiooniks maja korda seadmise eest.

5. Check-in toimub alates kell 15.00.

6. Check-out toimub hiljemalt kell 11.00 ja külalised peavad maja vabastama oma broneeringu lõppemise päeval. Kui külaline ei lahku enne check-out aega on Private Time-il õigus nõuda külalise käest tasu lisa öö eest juhul kui Private Time ja külastaja ei ole omavahel muudmoodi kokku leppinud.

7. Kõik broneeringud on isiklikud ning neid ei saa edasi anda ühelegi teisele isikule ei tasuta ega tasu eest.

5. PEATUMINE

1. Külalised kinnitavad, et nad kasutavad maja heaperemehelikult ja vastutustundlikult. Avaliku korra rikkumine, Private Time-i vara kahjustamine, naabrite häirimine jmt ebasobiv käitumine võib tuua kaasa külalise välja viskamise majast ilma kompensatsiooni või kasutamata ööde eest raha tagastamata. Külaline peab tasuma võimalike rikutud esemete või muu tekitatud kahju eest.

2. Private Time-i maja on suitsuvaba. Suitsetamise keelu rikkumise trahv on 300 eurot. Lisaks on Privaate Time-il õigus nõuda külaliselt maja puhastamise ja lõhnade neutraliseerimise kulud.

3. Lemmikloomad ei ole lubatud.

6. VASTUTUS

1. Private Time-i veebilehel kuvatud fotod on illustratiivsed. Private Time-i majas esitatud pildid on võimalikult tõepärased, kuid erinevusi võib esineda seoses muudatustega mööblis, aksessuaarides või seoses renoveerimisega.

2. Private Time-i on õigus tühistada külalise broneering, kui broneering ja/või makse, mis on ebaõige, ebatäielik või petturlik ning on külalise poolt põhjustatud, toob kaasa tellimuse tühistamise külastaja kulul, ilma et see piiraks külalise vastu algatatud tsiviil- või kriminaalmenetlust.

3. Kõik Private Time-i vastu suunatud kaebused ja ettepanekud palume esitada kirjalikult Private Time-i e-maili aadressil info@privatetime.ee.

7. HINNAD

1. Broneeritud teenuste hinnad kuvatakse enne broneerimist ning broneerimisprotsessis.

2. Näidatud hinnad kehtivad valitud kuupäevadel, maja ja inimeste arvuga.

3. Külalisele kuvatud hinnad on Eurodes ning kehtivad ainult valitud perioodil veebilehel www.privatetime.ee.

4. Kui makse sooritatakse teises valuutas kui Euro on vahetuskursside kulu külalise kanda.

5. Kõigi broneeringute eest tasutakse eurodes (EUR).

6. Hind ei sisalda lisateenuseid, kui broneerides ei ole märgitud teisiti.

8. MAKSED

1. Kliendi poolt Private Time-i broneerimise keskkonna vahendusel ostetud teenuse/ toote eest tuleb tasuda kogu valitud teenuse maksumus. Tasu maksmisega kinnitab klient, et ta on tutvunud kõikide teenusepakkuja poolt broneerimise keskkonna kaudu kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid.

2. Juhul kui külaline majutusse ei ilmu (külaline ei tühista tellimust, kuid ei saabu broneeringu alguskuupäeval), siis ettemakstud summat ei tagastata.

3. Vahetult pärast ülekande või kaardimakse sooritamist peab klient makse koheseks registreerimiseks klõpsama nuppu „tagasi kaupmehe juurde“.

9. PRIVAATSUS JA ANDMEKAITSE

1. Private Time-i veebilehte kasutades ning broneeringut tehes töötleb Private Time külalise isikuandmeid Privaatsuspoliitikas sätestatud korras.

2. Private Time-i IT-süsteemides säilitatavaid arvutipõhiseid dokumente käsitletakse osapoolte vahelise suhtluse, tellimuste ja maksete tõendina.

10. PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Klientide parimaks teenindamiseks ja lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub, säilitab, avaldab, edastab ja talletab Private Time klientide andmeid vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidu õigusaktidele.

2. Online broneerimise keskkonnas tellimuse ja ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete seaduse nõuetele.

3. Private Time ei avalikusta kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Kliendi nõusolekuta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

4. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Ostjalt tellimuse vormistamisel (ees-ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, ettevõtte nimi, ettevõtte registrikood, ettevõtte aadress).

5. Pangalingiga ja/ või pangakaardiga maksmise turvalisus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.

6. Private Time kasutab kogutud isikuandmeid, pakkumaks kliendile parimat teenust. Private Time vastutab volitatud töötlejate tegevuse eest ning volitatud töötlejad järgivad Private Time-i isikuandmete töötlemise põhimõtteid täies ulatuses. Vastutav töötleja on Private Time, e-posti aadress info@privatetime.ee.

7. Muude andmete kogumine – kogume ka isikustamata andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (brauseri versioon, keele eelistus, asukoht, lehel viibitud aeg jne) ja mida käsitleme kui üldistatud klienditegevuste käitumist Private Time-i broneerimismootoris. Need andmed koondatakse ja kasutatakse broneerimismootori teenuse/toote täiendamiseks.

8. Private Time säilitab isikuandmeid kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks, aga mitte kauem kui 7 aastat peale teie tellimusel märgitud lahkumise kuupäeva. Samuti on kliendil õigus igal ajal nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Andmete muutmiseks/täiendamiseks või eemaldamiseks palume võtta ühendust Private Time-i e-postil info@privatetime.ee.

9. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused – broneerimismootorit kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest Private Time-i kodulehel. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust e-postil info@privatetime.ee.

11. VÄÄRAMATU JÕUD

1. Vääramatu jõud on igasugune ettenägematu ja ületamatut laadi sündmus, mis ei ole lepinguosaliste kontrolli all ja mis takistab külalisel või Private Time-il täita kõiki või osaliselt lepingus sätestatud kohustusi.

2. Kumbki pool ei ole vastutav teise poole ees vääramatu jõu esinemisest tulenevate kohustuste rikkumise eest. Vääramatu jõud peatab poolte jaoks vastastikuste kohustuste täitmise ja iga pool kannab sellest tulenevad kulud.

12. TINGIMUSTE MUUTMINE JA KOHALDATAV ÕIGUS

1. Kõik külalise ja Private Time-i vahelise broneeringu ja peatumisega seotud kaebused lahendatakse läbirääkimiste teel.

2. Kokkuleppe puudumisel on külastajal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole. Kaebuste ja küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

3. Private Time võib käesolevaid Tingimusi igal ajal muuta ja/või täiendada. Sellisel juhul avaldab Private Time-i veebilehel Tingimuste uue versiooni, mis kehtib koheselt, välja arvatud broneeringud, mis tehti enne tingimuste avaldamise kuupäeva, mille jaoks kehtivad broneeringu tegemise hetkel kehtinud Tingimused.Ettevõtte juriidiline nimi: Private Time OÜ
Reg.nr: 16022699
Aadress: Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Telise küla / Tällnäs, Greenback, 91208
Panga nimi: LHV
IBAN kood:  EE957700771005167002
SWIFT kood: LHVBEE22
Telefon: +372 58455146
E-mail: info@privatetime.ee

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.